Veranderingen per 1 januari 2024: hoe te reageren op veranderende HR-wetten


Het begin van een nieuw jaar brengt vaak veranderingen met zich mee en 2024 is geen uitzondering. Voor bedrijven betekent dit vaak het aanpassen aan nieuwe regelgeving, met name op het gebied van Human Resources (HR).


(Belangrijkste) Veranderingen per 2024

Minimumloon

Zoals bekend wordt het minimumloon jaarlijks geïndexeerd op basis van diverse (financiële) ontwikkelingen in onze samenleving. De ontwikkelingen van de koopkracht, de arbeidsmarkt(krapte) en de ontwikkeling van de marktconforme lonen hebben tamelijk veel invloed op het wijzigingspatroon van het wettelijk minimumloon.


Volgend jaar zal het minumloon verhoogd worden naar de volgende bedragen:


21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98


Onbelaste reiskostenvergoeding

Reizen naar en van het werk kan een aanzienlijke financiële last zijn voor werknemers. Gelukkig biedt de onbelaste reiskostenvergoeding een welkome verlichting. Hierbij de ins en outs van de onbelaste reiskostenvergoeding en hoe zowel werkgevers als werknemers optimaal kunnen profiteren van deze regeling.


De onbelaste reiskosten in 2024 bedraagt € 0,23 per kilometer. Het staat een werkgever vrij om werknemers een hogere reiskostenvergoeding te bieden. Deze zal dan echter niet onbelast zijn.


Thuiswerkvergoeding

Thuiswerken is de afgelopen jaren de norm geworden en daarmee groeit de erkenning voor de impact ervan op het dagelijks leven van werknemers. Werkgevers realiseren zich steeds meer dat een comfortabele en efficiënte thuiswerkplek bijdraagt aan het welzijn en de productiviteit van hun personeel.


Het bieden van een onbelaste thuiswerkvergoeding is sinds 2020 mogelijk. Wegens (o.a.) inflatie, zal ook deze vergoeding per 2024 stijgen.

2022€ 2,- per dag
2023€ 2,15 per dag
2024€ 2,35 per dag


Pensioensregeling

In het kader van de nieuwe pensioenwet die geleidelijk wordt ingevoerd, treden per 1 januari 2024 significante veranderingen in werking binnen alle pensioenregelingen:


Geen wachttijd meer

Een opmerkelijke wijziging betreft het afschaffen van de wachttijd in verschillende pensioenregelingen. Voorheen hield de wachttijd in dat nieuwe werknemers pas pensioen gingen opbouwen nadat een specifieke periode na indiensttreding was verstreken. Een voorbeeld van een groep werknemers met een dergelijke wachttijd waren uitzendkrachten, die momenteel een wachttijd van 26 weken hebben.

Vanaf 1 januari 2024 is het niet langer toegestaan om een wachttijd te hanteren. Wel blijft een drempelperiode geoorloofd. Deze mag maximaal 8 weken duren en betekent dat een nieuwe werknemer pensioen opbouwt na afloop van deze periode. De pensioenopbouw vindt dan plaats met terugwerkende kracht vanaf de datum van indiensttreding. Dit markeert een wezenlijk verschil met de wachttijd, waarbij de pensioenopbouw niet met terugwerkende kracht plaatsvindt.


Pensioenregeling deelname vanaf 18 jaar

Op dit moment is de minimale opnameleeftijd vastgesteld op 21 jaar. Echter, vanaf 1 januari 2024 wordt deze minimumleeftijd verlaagd naar 18 jaar. Dit betekent dat elke werknemer van 18 jaar of ouder automatisch deelnemer wordt in de pensioenregeling, waardoor zij eerder kunnen beginnen met het opbouwen van hun pensioen.


Geen STAP-budget meer

Met ingang van 1 januari 2024 vervalt de mogelijkheid om aanspraak te maken op het STAP-budget. Deze subsidiemogelijkheid voor scholingsdoeleinden werd in voorgaande jaren breed benut. Gedurende elke aanvraagperiode kon een individu aanspraak maken op een subsidie van 1000 euro voor diverse cursussen, trainingen en opleidingen. Met de afschaffing van het STAP-budget verdwijnt een belangrijke pijler van subsidieondersteuning voor individuele opleidingen.


Er wordt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe tijdelijke regeling voor individuele scholing geïntroduceerd. Het resterende budget van het STAP-programma, zijnde 73 miljoen euro, zou mogelijk worden ingezet via de reeds bestaande SLIM-subsidie, die momenteel enkel toegankelijk is voor werkgevers. De exacte invulling van deze nieuwe regeling is momenteel nog niet bekend. Het ministerie streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2024 meer helderheid te verschaffen omtrent de nieuwe subsidiemogelijkheden.


Hoe om te gaan met de nieuwe wetten?


Het jaar 2024 markeert de implementatie van nieuwe HR-wetten, wat aanzienlijke veranderingen met zich meebrengt voor werkgevers. Het is van cruciaal belang dat organisaties deze wijzigingen niet alleen begrijpen, maar ook effectief omarmen om juridische naleving te waarborgen en het welzijn van hun werknemers te bevorderen. Hier zijn enkele strategieën voor werkgevers om met de nieuwe HR-wetten om te gaan:


Blijf op de hoogte

Houd uw HR-team continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving. Regelmatige bijscholing en training zorgen ervoor dat uw personeel bekend is met de nieuwe regelgeving en in staat is deze correct toe te passen.


Werk samen met HR- en juridische experts

In complexe juridische kwesties is samenwerking met HR- en juridische experts essentieel. Zorg voor een nauwe samenwerking met specialisten om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan alle wettelijke vereisten.


Update arbeidscontracten en bedrijfsbeleid

Herzie en actualiseer arbeidscontracten en bedrijfsbeleid om in lijn te zijn met de nieuwe wetten. Zorg ervoor dat alle werknemers op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen en verstrek duidelijke informatie over hoe deze van invloed kunnen zijn op hun arbeidsvoorwaarden.


Herzie beloningsstructuur

Met wijzigingen in belastingregels en mogelijke veranderingen in beloningsstructuren, is het belangrijk om de financiële aspecten van het bedrijf te evalueren. Zorg ervoor dat de beloningspakketten concurrerend en in overeenstemming met de wet zijn.


Prijsstrategieën heroverwegen

Overweeg uw prijsstrategie opnieuw in het licht van stijgende kosten. Het kan nodig zijn om prijzen aan te passen om de winstmarges te handhaven. Communiceer duidelijk met klanten over eventuele prijswijzigingen om het begrip te vergroten.


Conclusie

Deze veranderingen in de HR-wetgeving hebben gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat ze zich aan de nieuwe wetgeving houden. Werknemers moeten op de hoogte zijn van hun rechten en plichten onder de nieuwe wetgeving.


Wil je goed voorbereid zijn op 2024? Neem dan contact op met Point HRM. Wij helpen je graag.


Je vindt meer berichten en tips in onze blog.

Andere interessante blogs

Mis geen enkele blogpost