Effectieve strategieën voor het omgaan met verzuim

Werkgevers hebben te maken met een aantal uitdagingen, waaronder het omgaan met verzuim. Verzuim kan een aanzienlijke impact hebben op een bedrijf, zowel financieel als operationeel. Het kan leiden tot hogere kosten voor het bedrijf, zoals vervangingsloon, overwerkvergoedingen en kosten voor ziekteverzekeringen. Het kan ook leiden tot een verminderde productiviteit, een verstoorde werksfeer en een hogere werkdruk voor de rest van het personeel.


Er zijn een aantal factoren die kunnen leiden tot verzuim, waaronder ziekte, blessures, psychische problemen, persoonlijke problemen en werkgerelateerde problemen. Werkgevers kunnen een aantal stappen ondernemen om verzuim te voorkomen en te verminderen.


Wat kan ik hier als bedrijf tegen doen?


Er zijn een aantal effectieve strategieën voor het omgaan met verzuim. Deze strategieën kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:


 • Preventie: Het doel van preventie is om verzuim te voorkomen voordat het zich voordoet.
 • Detectie: Het doel van detectie is om verzuim vroegtijdig te herkennen en te behandelen.
 • Interventie: Het doel van interventie is om verzuim te verminderen en de gevolgen van verzuim te beperken.

Preventie

Preventie is de beste manier om verzuim te voorkomen. Werkgevers kunnen een aantal stappen ondernemen om verzuim te voorkomen, waaronder:


 • Creëer een gezonde en veilige werkomgeving: Een gezonde en veilige werkomgeving kan helpen om stress en burn-out te voorkomen, wat beide tot verzuim kunnen leiden.
 • Bied ondersteuning aan werknemers: Werkgevers kunnen werknemers ondersteuning bieden door bijvoorbeeld trainingen aan te bieden over stressmanagement, werk-privébalans en omgaan met psychische problemen.
 • Maak duidelijke verwachtingen duidelijk: Werkgevers moeten duidelijke verwachtingen duidelijk maken aan werknemers, zowel over hun werk als over hun verantwoordelijkheden. Dit kan helpen om misverstanden en conflicten te voorkomen, die tot verzuim kunnen leiden.


Detectie

Detectie is belangrijk omdat het werkgevers in staat stelt om verzuim vroegtijdig te herkennen en te behandelen. Werkgevers kunnen een aantal stappen ondernemen om verzuim te detecteren, waaronder:


 • Maak gebruik van een verzuimregistratiesysteem: Een verzuimregistratiesysteem kan werkgevers helpen om verzuim te volgen en trends te identificeren.
 • Voer regelmatige gesprekken met werknemers: Werkgevers moeten regelmatige gesprekken voeren met werknemers om hun welzijn en productiviteit te monitoren.
 • Bied een klachtenprocedure aan: Werknemers moeten een manier hebben om klachten over hun werkomgeving of hun werk te melden.


Interventie

Interventie is belangrijk om verzuim te verminderen en de gevolgen van verzuim te beperken. Werkgevers kunnen een aantal stappen ondernemen om verzuim te verminderen, waaronder:


 • Bied hulp aan werknemers die verzuimen: Werkgevers kunnen werknemers hulp bieden door bijvoorbeeld re-integratietrajecten aan te bieden of door werknemers te helpen om passende werkzaamheden te vinden.
 • Creëer een positieve werkomgeving: Een positieve werkomgeving kan helpen om werknemers te motiveren om te blijven werken, zelfs als ze ziek zijn.
 • Bied flexibiliteit aan werknemers: Flexibiliteit kan werknemers helpen om hun werk en privéleven op een evenwichtige manier te combineren, wat kan helpen om stress en burn-out te voorkomen.

De rol van de hr-afdeling


De HR-afdeling speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en implementeren van effectieve verzuimstrategieën. De HR-afdeling kan werkgevers ondersteunen bij het:


Begrijpen van de oorzaken van verzuim: De HR-afdeling kan werkgevers helpen om de oorzaken van verzuim te begrijpen. Dit kan helpen om effectievere strategieën te ontwikkelen om verzuim te voorkomen en te verminderen.


Ontwikkeling van een verzuimbeleid: De HR-afdeling kan werkgevers helpen bij het ontwikkelen van een verzuimbeleid. Dit beleid moet duidelijk zijn en de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastleggen.


Implementatie van verzuimbeheerprocessen: De HR-afdeling kan werkgevers helpen bij het implementeren van verzuimbeheerprocessen. Deze processen moeten ervoor zorgen dat verzuim op een efficiënte en effectieve manier wordt beheerd.


Communicatie met werknemers: De HR-afdeling kan werkgevers helpen om met werknemers te communiceren over verzuim. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat werknemers begrijpen wat de verwachtingen zijn en dat ze de nodige ondersteuning krijgen.


Re-integratie van werknemers: De HR-afdeling kan werkgevers helpen bij de re-integratie van werknemers die verzuimen. Dit kan helpen om het verzuim te verkorten en om de productiviteit te herstellen.


Specifieke rol van de HR-afdeling bij preventieve strategieën

De HR-afdeling kan werkgevers ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van preventieve strategieën door:


Een positieve werkomgeving te creëren: De HR-afdeling kan zorgen voor een werkomgeving waarin werknemers zich veilig en gewaardeerd voelen. Dit kan helpen om stress, conflicten en andere factoren die verzuim kunnen veroorzaken te verminderen.


Werknemers te ondersteunen bij hun gezondheid en welzijn: De HR-afdeling kan werknemers ondersteunen bij het bevorderen van hun gezondheid en welzijn. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van gezondheidsprogramma's, zoals fitnessprogramma's, stoppen-met-rokenprogramma's en programma's voor mentale gezondheid.


Werknemers voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen: De HR-afdeling kan werknemers voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen, zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van workshops over ziekteverzekering en arbeidsongeschiktheid.


Specifieke rol van de HR-afdeling bij reactieve strategieën

De HR-afdeling kan werkgevers ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van reactieve strategieën door:


Goede communicatie met werknemers te garanderen: De HR-afdeling kan ervoor zorgen dat er goede communicatie is met werknemers die verzuimen. Dit kan helpen om de situatie te begrijpen en om de juiste ondersteuning te bieden.


Ondersteuning aan werknemers te bieden: De HR-afdeling kan ondersteuning bieden aan werknemers die verzuimen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van re-integratieprogramma's, zoals trajecten voor werkhervatting en trajecten voor persoonlijke ontwikkeling.


Naleving van wet- en regelgeving te garanderen: De HR-afdeling kan ervoor zorgen dat het bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van verzuim. Dit kan bijvoorbeeld door het bijhouden van verzuimgegevens en het opstellen van verzuimrapportages.


Conclusie


De HR-afdeling speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategieën voor het omgaan met verzuim. Door de juiste ondersteuning te bieden, kan de HR-afdeling werkgevers helpen om het verzuim te verminderen en de productiviteit te verhogen.

Je vindt meer berichten en tips in onze blog.

Andere interessante blogs

Mis geen enkele blogpost